Ajudes Programa Bono Viatge Comunitat Valenciana

L'objecte del Programa és facilitar, a través d'ajudes directes, que les persones majors d'edat i empadronades en la Comunitat Valenciana realitzen viatges turístics.

Els períodes de gaudi del bo són els següents:
• 20 d'octubre 2020 - 31 de desembre de 2020
• 01 de gener de 2021 – 15 de juny de 2021
• 15 de setembre de 2021 – 31 de desembre de 2021

IMPORTANT: sol es podrà realitzar una sol·licitud per persona i període.

L'ajuda directa cobrirà el 70% del cost dels serveis subvencionables, amb un màxim de 600 euros per Bono Viatge CV. El règim de concessió d'aquesta serà per ordre de formalització de reserves conformes en allotjaments turístics i agències de viatges adherits al Programa.

Accés al Programa

Documents Oficials

Informació Contacte (CAU)

L'horari d'atenció del CAU (a partir del 08/09): dilluns a divendres de 9 a 19 hores

Atenció persones beneficiàries: 960992778

Atenció empreses adherides: 960992779

Correu Electrònic: bonoviajeCV.gva@tragsa.es

Programa Bono Viatge Turisme CV

NOTA ACLARIDORA

A fi de donar claredat al que s'estableix en l'apartat QUART (Requisits dels serveis turístics objecte del Programa), apartat 1r, de la Instrucció de 19 d'octubre de 2020 del President de Turisme Comunitat Valenciana dicteu en desenvolupament i aplicació del Decret 156/2020, modificat pel Decret 20/2021, de 5 de febrer, del Consell i publicat en el DOGV de 9/2/2021, que regula el Programa Bono Viatge CV, ES TRASLLADA QUE:

• Sobre un mateix bono viatge no podrà imputar-se més d'una unitat d'allotjament. En el cas dels establiments hotelers, la unitat d'allotjament és una habitació.
• Si la persona beneficiària del Codi Promocional disposa de títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana en compliment de l'Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, podrà sol·licitar incloure en la seua reserva dues habitacions en un mateix establiment d'allotjament turístic hoteler adherit, i tant el propi allotjament hoteler, com en el seu cas l'agència de viatges, el podrà incloure en la reserva que formalitze amb càrrec al Programa Bono Viatge CV. En aquest cas, en la justificació de la subvenció, a més de la documentació ja requerida en la Instrucció, haurà d'aportar escanejat el document acreditatiu de la condició de família nombrosa.

La Direcció de Turisme Comunitat ValencianaVolver...